Zájemcům o výuku jsou nabízeny celkem tři typy lekcí:


a/  Pravidelné lekce se zaměřením na gramatiku
b/ Individuální konverzace bez zaměření na gramatiku
c/ Jednorázové lekce se zaměřením na vybrané „problémové“ gramatické prvky        Pravidelné lekce se zaměřením na gramatiku

Student může absolvovat zcela libovolný počet těchto lekcí, dle vlastních potřeb a uvážení. Osnova výuky je vytvářena na základě individuálních potřeb studenta s ohledem na úroveň jeho znalostí a individuální způsob vnímání.
V případě dvojic či skupinových lekcí se lektorka vždy dohodne se skupinou, které gramatické prvky by měly být tu kterou lekci probírány v souladu s potřebami i úrovní znalostí jednotlivých studentů skupiny.

Dlouholetá zkušenost lektorky prokázala, že lekce gramatiky o trvání 90ti minut jsou nejefektivnější a mají největší přínos. Umožňují studentům plně se vpravit do logiky probírané gramatiky včetně jejího praktického procvičení. 90ti minutová lekce poskytuje dostatečný prostor k důslednému vysvětlení nově probírané látky a jejímu zafixování do paměti studenta - čímž je zajištěn pokrok ve výuce.
60ti minutová lekce sice poskytuje časový prostor k vysvětlení nové učební látky, nicméně už v ní nezbývá čas k dostatečnému procvičení - což mnohdy způsobuje pouze povrchní pochopení nových gramatických prvků a vyžaduje vrátit se k nim znovu od základu v lekci následující.
Lektorka proto vyučuje lekce o trvání 90 minut a všichni dosavadní studenti shledali tuto délku jako ideální a plně vyhovující.
45ti minutové lekce jsou zcela nedostačující.        Individuální lekce konversace bez zaměření na gramatiku

Tyto lekce jsou určeny pro studenty, kteří mají zájem procvičovat se pouze v konversaci. Konversace na libovolná témata může probíhat jak v délce 90ti minut, tak v délce 60ti minut - dle přání klienta.   NOVINKA
Jednorázové lekce

Tyto lekce jsou vhodné pro mírně, středně či hodně pokročilé studenty, a jejich smyslem je vysvětlení či objasnění některého z níže uvedených gramatických prvků, které se student učil již v minulosti ale nerozumí nebo jej neumí používat.

Příklady nejčastějších „problematických“ prvků gramatiky, jež jsou běžnou součástí každodenní angličtiny, a počet lekcí, během nichž jsou studentům plnohodnotně vysvětleny a základně procvičeny:

- Minulé časy – 4 až 5 lekcí
- Dokonavé tvary ve všech časech – 2 až 3 lekce
- Koncovky „také“ v kladu i záporu, a „ani“ – 2 lekce
- Přechodníky – 2, max. 3 lekce
- Slovesná podstatná jména a jejich užití – 2 lekce
- Všechny (tj. tři) způsoby vytvoření slova „Aby“ – 2 lekce
- Všechny (tj. čtyři) běžně používaná „Protože“ – 2 lekce
- Všechna běžně požívaná „Už“ a „Ještě“ - 2 lekce
- „Mám“ a „musím“ ve všech používaných tvarech a intensitách – 2 až 3 lekce
- Should, would , could (měl bych, bych, mohl bych) v čase přítomném i minulém – 2 až 3 lekce
- Časové a „okolnostní“ spojky  (till, as soon as, as long as, while, provided, unless atd.) - 3, max. 4 lekce
- Časové spojky v kombinaci s nedokonavými a dokonavými tvary sloves - 3 lekce
- Any(thing) some(thing), no(thing) – 2 lekce
- Kdyby – všechny tvary, časy a způsoby vyjádření tohoto slova a kdy které z nich použít adekvátně k situaci –  3 až 4 lekce
- If a when – jestli a když kontra když a ve všech časech – 2 lekce
Použití časových spojek before a after („před“ a „po“) v souvislosti s časy, sousledností a dokonavostí – 3 lekce  
Trpné tvary – max. 3 lekce
 
- Předmětem jednorázových lekcí mohou být po dohodě s klientem jakékoliv gramatické či výrazové prvky, tedy i ty, jež nejsou výše uvedeny.

Jednorázové lekce jsou nejúčinnější v podobě lekcí índividuálních, mohou ovšem také probíhat ve dvojicích či malých skupinách.

Pro bližší informace o cenách volejte 775 62 55 88 nebo pište na email lenka.anglictina@volny.cz